Disclaimer

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Hillblock B.V. streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Hillblock B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door Hillblock B.V. gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is Hillblock B.V. niet aansprakelijk.
Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Hillblock BV, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Hillblock BV.

E-maildisclaimer

Het door Hillblock aan u verstuurde e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Mocht dit e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen abusievelijk niet bij de beoogde geadresseerde terecht zijn gekomen, verzoeken wij u vriendelijk per ommegaande de afzender op de hoogte te stellen en het originele e-mailbericht te verwijderen zonder de inhoud en bijlagen te vermenigvuldigen, te gebruiken of te verspreiden aan anderen dan de bedoelde geadresseerde. Hillblock B.V. en haar gelieerde ondernemingen staan niet in voor de correcte en volledige overbrenging en tijdige ontvangst van een verzonden e-mailbericht. Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Hillblock B.V. en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van virussen. Hillblock B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.
   Image1


NL EN


CALCULATIONTOOL WAVE REDUCTION Read more
Model Testing Report DMC 1:10 Read more
Document Deltares regarding the calculation of the roughness factor of Hillblocks. Read more
VIDEOS Hillblock Read more


General information
Disclaimer
Privacy statement
Sitemap
Links  
Colofon   


Follow us

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+